Destiny

Демерджиев предложи образуване на дисциплинарно производство срещу Гешев

Министърът на правосъдието Иван Демерджиев е предложил да се образува дисциплинарно производство срещу главния прокурор Иван Гешев и срещу заместника му Пламена Цветанова. Писмото с предложението е изпратено до членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Причината е отказ на Прокуратурата два пъти да предостави поисканата от Министерството на правосъдието информация във връзка с прилагането на Закона за съдебната власт (ЗСВ), касаещ т. нар. случайно разпределение на дела, съобщиха от МП.

"През изминалите месеци в медиите се появиха информации за пропуски, нарушения и разнопосочна практика във връзка с разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт. По този повод, с писмо на министъра на правосъдието, адресирано до председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Апелативните съдилища, Главния прокурор на България, административните ръководители на Върховна административна прокуратура и на Апелативните прокуратури бе поискана информация относно приетите от съответните административни ръководители вътрешно-ведомствени актове, осигуряващи прилагането на принципа на случайния подбор, както и приетите вътрешни правила за сформиране на съдебни състави и екипи за разследване на случаен и определен избор", съобщават от правосъдното министерство.

Първото писмо до главния прокурор, с което е отправена молба за предоставяне на посочената информация, е изпратено на 20 август. Седем дни по-късно, с писмо, подписано от Пламена Цветанова - заместник на Главния прокурор при ВКП, от министъра на правосъдието е поискано да бъде уточнено в изпълнение на коя от дейностите на Министерството на правосъдието или по коя от определените в чл. 370 насоки на взаимодействие с органите на съдебната власт, е направено искането за предоставяне на вътрешно-ведомствени актове на Прокуратурата, осигуряващи прилагането на принципа на случайния подбор.

В отговор на това на 15 септември е изпратено второ писмо до Прокуратурата. В него е пояснено, че информацията е поискана във връзка с упражняване на предвидените в Закона правомощия на министъра на правосъдието и по повод становище на Прокуратурата, и в частност на главния прокурор, че съществуват сериозни съмнения за манипулация на ползваната в съдилищната система за случайно разпределение на делата. Информация от Прокуратурата отново не е предоставена.

На 7 декември министърът на правосъдието изпраща писма до Прокуратурата, ВСС, председателите на ВКС, ВАС, апелативни съдилища, СГС и СРС, с което е представен направеният от Министерството на правосъдието преглед на прилагането на принципа на случаен подбор при разпределението на делата по предоставените данни от съдилищата. В него изрично е посочено, че само Прокуратурата не се е отзовала на двете отправени покани за представяне на данни.

Едва тогава, с писмо от 9 демеври, подписано от Пламена Цветанова, на Министерството на правосъдието са представени действащите към момента Правила за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата. Информацията не е пълна, тъй като не са представени заповедите на административните ръководители на прокуратурите, с които се създава организация за приложението на принципа за случайно разпределение на преписките и досъдебните производства. Няма и изтъкната обоснована причина, поради която правилата се представят едва през месец декември, като същите са изискани с писмо от месец август.

В предложението си до Прокурорската колегия на ВСС министърът на правосъдието посочва, че с действията и бездействията си, главният прокурор е нарушил изискванията на няколко точки от Кодекса за етично поведение на българските магистрати (КЕПБМ), произтичащи от специфичните правила за етично поведение на административните ръководители. Съгласно цитираната норма: „Магистратът на ръководна длъжност се грижи за организацията и дейността на поверената му служба по начин, чрез който да бъдат постигнати най-добри резултати. Той осигурява и възможно най-добро сътрудничество с другите органи на съдебната власт и обществени служби при зачитане специфичната компетентност на всяка една от тях.”

С действията и бездействията си, главният прокурор е нарушил изискванията на точка от кодекса, съгласно която магистратът на ръководна длъжност е основен гарант при утвърждаване на независимостта на магистратите при вземането на решения и при спазване принципа на случайното разпределение на преписките и делата. Констатираните дисциплинарни нарушения на правилата на професионалната етика по своята същност имат за последица и накърняване престижа на съдебната власт - дисциплинарно нарушение, категорични са от правосъдното министерство.

Дерменджиев предлага още да се образува дисциплинарно производство и срещу Пламена Цветанова за допуснати дисциплинарни нарушения, като й се наложи съответното на тежестта на нарушенията дисциплинарно наказание.

Banner 468 x 60 px